פסח

שלום רב לרבני המכון שליט"א,

יש לנו סיר עם ציפוי שיש. בכל השנה אנחנו משתמשים בו בחמץ גמור. האם ניתן להכשירו לפסח? ואם ניתן, האם אפשר לעשות זאת בבית?

בשנים כסדרן לא הייתי שואל כזו שאלה, ואני שואל זאת רק בעקבות המצב שנוצר בעקבות מגפת הקורונה.

בברכת חג כשר ושמח

אליהו ר.

בית שמש

 

תשובת רבני המכון:

שלום וברכה

 

באופן עקרוני, שיש ודומיו דינם ככלי אבן שמועילה להם הגעלה, כמו שמפורש בשו"ע (או"ח, סי' תנא ס"ח). וראה בתשובתו של ראש המכון בעבר הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל, בספרו שו"ת 'מעשה-חושב' (חלק ה, סימן כ) שהעלה להלכה שכך הדין גם לגבי שיש יצוק.

אמנם לא הצלחנו בשעתו לוודא שבסירים הללו, עליהם שאלת, אשר לדברי היצרנים מצופים אבן שיש בפטנט ייחודי למטרת בישול בריא ואיכותי יותר, לא מעורבים גם מרכיבים אחרים, שאולי נידונים כחרס. אלא שמובא בדברי הפוסקים (עי' דרכ"ת סי' קכא סוסק"כ (לגבי כל כלי המורכב ומשולב ממתכת ומחרס דאזלינן בתר רוב המרכיבים.

לפיכך, אנו מורים כי בכלים שלא השתמשו בהם בחמץ בפועל, אלא על כיריים של חמץ ובסביבה של חמץ, בוודאי ניתן להכשירם, ואין צריך להחמיר בהם. אבל בכלים שהשתמשו בהם בחמץ ממש ראוי להחמיר, ובשעת הדחק ממש ניתן להקל להגעיל זאת שלושה פעמים זה-אחר-זה, בצירוף דעת בעל-העיטור (שהובאה בדברי הטור, יו"ד, סי' קכא) הסובר שהגעלה ג"פ מועילה גם לכלי חרס, וכמו שמצינו בדברי הפוסקים (עי' שע"ת, סי' תנא סוסק"א) דבשעת הדחק ובצירופים נוספים סומכים ע"ז.

ולגבי השאלה של ההגעלה בבית, הנה לגבי הגעלת כלים חדשים, שהיא לחומרא בעלמא,  מקילים בהגעלה מצד אחד ע"י הרתחת מים בתוך הכלי עד שיעברו על גדותיו. אך בהגעלת כלי חמץ לפסח אין להקל בזה, ויש למצוא את הדרך להגעילו בתוך כלי גדול שהרתיחו בו מים עד שיעלו בועות כדת וכדין.

 

בברכת פסח כשר ושמח

'והסירותי מחלה מקרבך'

 

תוכן ספוילר

שלום,

 

בתור מעצב מטבחים אני נשאל לא פעם על ידי לקוחות דתיים, לגבי שיטת הניקוי בתנורים חדשים שנקראת הידרוקלין, אשר בשיטה זו התנור מנקה את עצמו באמצעות כוס מים אחת תוך 24 דקות בלבד וב-80 מעלות חום בלבד. האם ניקוי בשיטה זו מכשיר את התנור לפסח, או שיש צורך בתהליך נוסף?

וכן לגבי כל השנה, האם לאחר שימוש בתנור למאכל בשרי, הפסקת שימוש בתנור 24 שעות ולאחר מכן ניקוי בשיטה זו, מאפשרת שימוש באותו תא עבור מוצרי חלב, וכן להיפך?

תודה מראש

צחי ב.

שוהם

 

תשובת רבני המכון:

שלום וברכה

 

באשר להכשרת התנור לפסח, היות והשימוש בו נעשה באמצעות חום ישיר ללא נוזלים, אף הכשרתו צריכה להיות בדרך דומה – לא 'הגעלה' הנעשית על ידי מים רותחים, אלא 'ליבון' – חום ישיר; דבר הנעשה בדרך כלל באמצעות מבער גז (ברנר). שיטת הניקוי אשר אתה מתאר מבוססת על מים ולא על חום ישיר, ובנוסף טמפרטורת המים היא 80 מעלות בלבד, ועל כן מובן מאליו שהיא אינה מספקת להכשיר את התנור לפסח.

נציין, שבתנורי פירוליטי לעומת זאת, כאשר יש וודאות שבתכנית הניקוי הארוכה הטמפרטורה בכל שטח התנור מגיעה עד קרוב ל-500 מעלות, הרי שדבר זה יכול להחליף את הכשרת התנור באמצעות ברנר, ואולם היות ולא כל תנורי הפירוליטי עומדים בקריטריונים ההלכתיים, הרי שמסיבה זו ועוד סיבות (אותן פירטנו בעבר בעלון 'אספקלריה' לחודש ניסן תשע"ט) גם בתנורים אלה יש לברר לגבי כל דגם בנפרד. בנוסף, הכשרת התנור בשיטת פירוליטי יכולה להועיל אך ורק להכשרת גוף התנור, אולם אינה חוסכת את הצורך לרכוש תבניות חילופיות לפסח, או ללבן את הקיימות באש, או בתוכנית הניקוי הפירוליטי הממושכת.

 

בין שימוש לשימוש מבשר לחלב ניתן להכשיר את התנור בדרכים נוספות. אך בכל זאת המומלץ ביותר הוא להשתמש בתנור דו תאי מופרד לחלוטין (בפיקוח והכשר הלכתי) ולייחד כל תא למין אחר.

כמובן שתוכל גם להמליץ ללקוחותיך לשקול בעת תכנון המטבח החדש, הצבת שני תנורים נפרדים לגמרי, אשר האחד ישמש למאכלי בשר והשני למאכלי חלב.

בברכה

 

תוכן ספוילר

שלום וברכה,

בביתנו מקפיא חדיש המייצר קוביות קרח באופן אוטומטי. המקפיא משמש אותנו בכל ימות השנה לאחסון מוצרי חמץ, ולקראת פסח אנו מנקים אותו היטב ומשתמשים בו במהלך החג. לגבי המגשים של ייצור קוביות הקרח וכלי הקיבול שלהן התלבטנו, האם גם אותם אפשר לנקות ולהשתמש עבור פסח?

תזכו למצוות.

משה ס.

ירושלים

תשובת רבני המכון:

שלום וברכה

 

אם ידוע לכם שבמגשים עצמם לא היו מעורבים פירורי חמץ, אין כל מניעה להשתמש בהם בפסח. אך כמובן ראוי להפשירם תחילה ולנקותם היטב.

אך אם יתכן שהתערבו בהם פירורי חמץ, הרי שיש לדון: א] האם יש להחמיר מדין 'כבוש כמבושל' גם בקרח קפוא ולא רק במים נוזליים, שדנו בזה הפוסקים (עי' בדרכ"ת סי קה סק"א שציין כל הדעות בזה) ודעת רובם שאין להחמיר בזה כלל. ב] האם כלי פלסטיק בולעים כלל ואכמ"ל. ויש בזה עוד קולא נוספת עפ"י מה שמובא בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל ('הגעלת-כלים' פי"ג, הע' ריח*; ו'הליכות-שלמה' מועדים ח"א, פ"ג סט"ו) כי מימיה וכדו' אינה צריכה הכשרה אף שיש לחוש ששהו בה פירורי חמץ 24 שעות, משום שיש לתלות שכבר הוכשרה ממילא ע"י מילוי וריקון ג' פעמים, שהרי דרך שימושה הוא בריקונה ומילויה מחדש, שכמו כן בנידון זה, המגשים וכלי הקיבול של קוביות הקרח מתרוקנים ומתמלאים באורח סדיר.

אשר מכל הטעמים האמורים, אם לא ידוע בבירור על פירורי חמץ שהתערבו במגשי הקרח וכדו', ואין זה אלא ספק בעלמא מחמת שבמקפיא עצמו מקפיאים במשך השנה מוצרי חמץ, אין צורך לחשוש לזה, וניתן להשתמש בפסח לאחר הפשרה וניקוי יסודי.

בברכת פסח כשר ושמח

 

תוכן ספוילר

שלום וברכה,

 

אשמח לקבל הדרכה כיצד מכשירים מדיח כלים לפסח.

 

יוסי א.

אופקים

 

תשובת רבני המכון:

שלום וברכה,

 

עקרונית הכשרת מדיח כלים לפסח אפשרית, אולם מבחינה מעשית היא די מורכבת ומסובכת.

כאשר מדובר במטבחים ציבוריים, שהצורך בהם הוא גדול, ונוסף על כך הם עוברים הכשרה יסודית ע"י צוות משגיחי כשרות מיומנים, בעזרת ציוד ומכשור שאינו קיים בשימוש ביתי, אנו נותנים הוראות מפורטות (אשר תקצירן מופיע בספרו של ראש המכון לשעבר הגרל"י הלפרין זצ"ל, שו"ת 'מעשה-חושב' חלק ו, סימן י, אות ג ,בעמ' ריא). אבל לאנשים פרטיים המלצתנו שלא להכשיר מדיחי כלים לפסח, כי מן הסתם ההכשרה לא תתבצע כהלכה.

בברכת פסח כשר ושמח

"והסירותי מחלה מקרבך"

תוכן ספוילר

המכון הטכנולוגי להלכה שלום וברכה,

אבקש לקבל מידע אודות הכיסויים השונים של משטחי השיש בפסח: 1. טפט 2. פי.וי.סי (p.v.c) 3. נייר אלומיניום – באלו מן האפשרויות ניתן לכסות את השיש, כך שיהיה אפשר להניח בפסח סירים חמים על המשטח.

פסח כשר ושמח לכל רבני וצוות המכון

עמוס ח.

אשדוד

תשובת רבני המכון:

שלום וברכה

 1. בכל האפשרויות שציינת ניתן לכסות את משטחי השיש בפסח, ואם יודעים שמשטח השיש שתחת הכיסוי הוא יבש ניתן גם להניח עליו סירים חמים.
 2. מעיקר הדין אין צורך כלל להגעיל את השיש אם מכסים אותו, ובפרט שבדרך-כלל קשה מאד לבצע את הכשרת השיש כהלכתה, מכמה סיבות. אך בכל זאת נהגו ישראל עם קדושים לערות על משטחי השיש קודם הכיסוי מים רותחים מכלי ראשון.
 3. למרות כל האמור, בשל חומרא דפסח ראוי להשתדל (אם בשל עובי הכיסוי ואם בשל החשש שמא יש לחות ורטיבות בין הכיסוי לשיש) להניח סירים ותבניות רותחים על משטחים מיוחדים גבוהים מעט, שאינם מעבירים חום, כמו פי.וי.סי. או משטחי מתכת או פלסטיק מיוחדים להנחת סירים עליהם.

בברכת פסח כשר ושמח

"והסירותי מחלה מקרבך"

תוכן ספוילר

שלום וברכה לרבנים!

 

יש לנו פלטה לשבת עם כשרות מכונכם, בה אנחנו משתמשים כל השנה, וברצוננו לדעת האם אנחנו יכולים להשתמש בה גם בפסח, על-ידי שנכסה אותה בנייר כסף, ובפסח נניח עליה רק סירים, מבלי לכסות אותם במגבות וכדומה?

תודה רבה לכם וחג כשר ושמח

משפחת ס.

רעננה

תשובת רבני המכון:

שלום וברכה

 

למרות ששני כלים יבשים, שאין לחות ביניהם, אינם בולעים זה מזה, בכל זאת בפלטה חשמלית שמשתמשים בה בכל ימות השנה בקביעות הרי לא ימלט שבמשך הזמן נשפך או גלש עליה מסירי החמץ ותבשיליהם שעליה. לכן עלינו להתייחס לפלטה זו כאילו הוא בלועה בחמץ.

 

עם כל זאת, במידת הצורך, ניתן להשתמש בפלטה בפסח, באופן דלהלן:

 1. תנקו את הפלטה היטב בעזרת חומרים מסירי שומן, עד שתוודאו שלא נשאר על הפלטה שום לכלוך "בעין", כלומר לכלוך בולט כשומן וכדומה שניתן להרגישו במישוש.
 2. לאחר הניקיון היסודי ולאחר הבדיקה, תחממו את הפלטה למשך זמן ממושך, עד שתהיו בטוחים שהיא הגיעה לרמת החום המקסימלית.
 3. בשלב זה, בעוד שהפלטה לוהטת ברמת החום המקסימלית, ראוי לתוספת הידור, למלא מים בקומקום החשמלי ולהביא לרתיחה, ואז בזהירות רבה, לערות את המים הרותחים מן הקומקום על הפלטה.
 4. לאחר סיום התהליך, תצפו את הפלטה בנייר אלומיניום עבה (50 מיקרון), או לפחות בשתי שכבות של נייר כסף. העיקרון הוא, שעליכם להיות בטוחים שנייר הכסף יישאר שלם והפלטה תישאר מצופה כל ימות החג.
 5. לאחר שתמלאו את כל הנ"ל בדייקנות, תוכלו להשתמש בפלטה בפסח.

חשוב לציין, שמבחינת הכשרות לפסח, ככל שהפלטה הוכשרה כראוי, אין שום בעיה לכסות את הסירים במגבות, במידה והדבר נעשה בהתאם לדיני הטמנה ושהיה בשבת.

בברכת פסח כשר ושמח ובריאות איתנה

 

 

תוכן ספוילר

שאלה:

 

יש לי סנני מים, הן בברז שבכיור במטבח, והן במכשיר המיני-בר. האם עלי לחשוש לעניין פסח, שמא כלוא בהם פירור או פירורי חמץ!?

ברוב תודה וברכה על פועליכם הכבירים לטובת הציבור

ישראל דוד נ.

מודיעין עילית

 

 

 

תשובת רבני המכון:

שלום וברכה

בשימוש ממושך כל ימות השנה בסננים אכן יתכן שנדבק בהם פירור של חמץ שהסתפח למים ממי הכנרת או ממאגרים אחרים. אמנם לגבי מי הכנרת עצמם כבר הכריעו הרבה מגדולי הפוסקים כי מעיקר הדין אין לנו לחוש למשהו חמץ שהיה כבוש בתוך מי הכנרת אפילו בימי הפסח, שכן למרות שחמץ בפסח אוסר אפילו במשהו הסברה נותנת כי גם משהו יש לו שיעור, ולא מסתבר כלל כי חתיכת חמץ שנפלה למי הכנרת תאסור את כל מי הימה מדין 'כבוש כמבושל'. אך בכל זאת פירור חמץ אחד על הסננים, במקום שמצטברת כמות מסוימת של מים, בוודאי יכול לאסור את המים הללו מדין 'כבוש כמבושל'.

לכן מי שיש בידו לפרק את הסננים קודם הפסח, לנקותם היטב, להחליף את הספוגים וכדומה או לנקותם, בוודאי ראוי שיעשה כן ותבוא עליו ברכה. לאחר מכן אין לחשוש שמא לאחר הניקוי או במהלך הפסח ידבק שם שוב פירור של חמץ. שכן מדובר בחשש רחוק ביותר, כי למרות כל תהליכי הסינון שבהולכת המים לצנרות הבתים יגיע עמם גם פירור חמץ, וממילא בזמן קצר כל-כך של כמה ימים בוודאי אין שום צורך לחוש לכך.

אולם מי שאינו יכול לעשות זאת, ראוי שישתדל לפחות, לפתוח בכל יום במהלך ימי הפסח את הברז המחובר לסנן, או לצרוך מים מן המיני-בר, באופן שלא תשהה באזור הסננים כמות של מים במשך 24 שעות רצופות. אם לא עשה כן, ראוי שלאחר שחלפו 24 שעות ללא צריכת מים יפתח ויזרים מן הברז כמות מים שכזו, שיהיה בטוח שכבר רוקן את כל כמות המים שהיתה מרוכזת סמוך לסננים, ורק לאחר מכן להשתמש במים.

בברכת פסח כשר ושמח

'והסירותי מחלה מקרבך'

תוכן ספוילר

שלום וברכה,

ברצוננו לשאול לגבי מגש הפלסטיק המחובר לכיסא תינוק, אשר משתמשים בו בכל השנה והוא בא במגע ישיר עם האוכל, האם ובאיזו צורה ניתן להשתמש בו בפסח?

נאוה ר.

בית שאן

תשובת רבני המכון:

בעיקרון, מספיק לנקות אותו היטב.

לתוספת הידור, כדאי, לאחר הניקיון היסודי, לערות על המגש מים רותחים מן הקומקום החשמלי של החמץ.

פסח כשר ושמח ורוב נחת מיוצאי חלציכם

 

תוכן ספוילר

שלום וברכה

נבקש לדעת:

 1. האם כיריים של גז שהיו ללא שימוש במשך שנה ויותר, יש מקום להדר/להחמיר ולצפותם בנייר כסף עבה לצורך שימוש בפסח? השאלה לגבי התחתית של הכיריים, היכן שגולשים הנוזלים מהסירים ולא לגבי החצובות.
 2. פלטה חשמלית רגילה שלא הייתה בשימוש כשנה ולא ידוע אלו שימושים נעשו בה בעבר, (חלבי, בשרי, איסור) נוקתה מכל לכלוך שיש בו ממש, וכמו"כ הופעלה לזמן רב ובנוסף נשפך עליה מים רותחים מקומקום חשמלי, האם צריכה כיסוי בנייר כסף עבה לצורך שימוש בה? והאם יש הבדל בין ימות השנה לבין ימי הפסח?

בברכת "ויהי נועם .."

זאב צ.

השומרון

תשובת רבני המכון:

שלום וברכה

הקולא המיוחדת בכלי חמץ שלא השתמשו בהם במשך שנה שלמה מבוססת על תשובות ה'חכם-צבי' (סי' עה וסי' פ) שהתיר בדיעבד תבשיל שנתבשל בפסח בקדירה נקיה של חמץ שכבר לא השתמשו בה למעלה שנה תמימה, שלפי דעתו גם בני אשכנז שמחמירים בפסח בנטל"פ, כדעת הרמ"א (או"ח, סי' תמז ס"י) אין להם להחמיר לאחר י"ב חודש שכבר איו בה טעם כלל. אולם כל הפוסקים לא סמכו על כך למעשה (ועי' בזה בשע"ת סי' תנא סק"א), ורק במקום שיש עוד צירופים נוספים לקולא, או לגבי מנהגים שנהגו להחמיר בהם (כגון אותם שנוהגים איסור באכילת 'שרויה' בפסח), סמכו לצרף גם דעת החכ"צ.

לפיכך בנוגע לשאלותיך:

 1. ציפוי משטח הכיריים של הגז, לאחר החלפת החצובות או ליבונן באש (כמבואר בדברי הרמ"א או"ח סי' תנא ס"ד שחצובה צריכה ליבון, ועי' במ"ב שם סקל"ד), אינו אלא בגדר חומרא, ועפ"י מש"כ הרמ"א (שם סכ"ב) שאסור להניח קדירות של פסח על תנור חרס של חמץ, ועי' במג"א (שם סקמ"ד) ובח"י (שם סקס"ג) שדנו אם זה מעיקר הדין או רק בתורת חומרא, והאם יש להתיר בדיעבד, ובמה שכתבו בזה בשו"ע הרב (סס"ה) ובמ"ב (ס"ק קלו) והזכירו בתוך דבריהם שיש להניח על התנור דבר מפסיק כמו חתיכת ברזל, ובנדו"ד עדיף טפי, שהרי הסירים אינם נוגעים כלל במשטח הכיריים.

לפיכך מן הדין בוודאי היה מקום לצרף בנידון זה גם את סברת החכ"צ להקל בכלי חמץ שלא השתמשו בו י"ב חודש. אך לגבי השאלה אם יש מקום להדר ולהחמיר לצפותו בנייר כסף עבה לצורך שימוש בפסח, נראה שאכן משום חומרא דפסח מן הראוי לעשות כן (עכ"פ בנייר כסף רגיל), ומהיות טוב וכו'.

 1. בנוגע לפלטה חשמלית, שנוקתה היטב וגם הוכשרה בליבון קל ובעירוי רותחים מכלי ראשון, הרי לגבי הספק שאין יודעים אם השתמשו בה לבשר או לחלב, וגם לגבי החשש שמא השתמשו בה למאכלי איסור, שהוא לכאורה חשש רחוק ביותר (אלא אם כן יש סבירות מסויימת לחשש זה), ניתן להסתפק בכך, בפרט לאחר שכבר עברו עליה י"ב חודש ללא שימוש.

גם לגבי פסח היה די בכך מעיקר הדין, אך בכל זאת משום חומרא דפסח עדיין יש מקום להחמיר ולהדר, כנ"ל בתשובה מס' 1.

בברכה מרובה

 

תוכן ספוילר

שלום וברכה!

ברצוני לברר האם יש הבדלים בין התנורים עם פירוליטי בעניין הכשרה לפסח, או שכל תנור עם תוכנית פירוליטי ניתן להכשירו לפסח?

בברכה

גד פ.

ירושלים

תשובת רבני המכון:

השאלה שאתה שואל חשובה, והיא נשאלת שוב ושוב. אף על פי שכבר התייחסנו אל הנושא כמה פעמים חשוב להביא את הדברים שוב לידיעת הציבור. מתוך ניסיון רב שנים התברר לנו, שלא ניתן לסמוך על המידע המפורסם על ידי חברות ויצרני תנורי פירוליטי מהי אכן רמת הטמפרטורה שהתנורים מגיעים אליה בתכניות הניקוי העצמי הממושכות. למרות שהפרסומים מדברים על חום של כ-500 מעלות צלזיוס ולמעלה מכך, בבדיקות שערכנו לדגמים שונים של חברות שונות מצאנו, כי אף תנור לא מגיע לרמת חום שכזו, ובהרבה מהם החום בדפנות התנור ובחללו הפנימי מגיע לכל היותר ל-420-430 מעלות ותו לא.

כדי להכשיר תנור שאופים בו מיני מאפה יבשים של חמץ משך השנה לפסח, יש ללבנו 'ליבון חמור'. לגבי דרגות החום אשר התנורים מגיעים אליהן בפועל בתכניות הניקוי הממושכות, מצד אחד קשה לקבוע בוודאות שחום בדרגה זו לא נחשב לליבון חמור, אולם מצד שני קשה גם לקבוע בוודאות שהיא כן נחשבת לליבון חמור.

לדעתנו, דרגת חום שנחשבת בוודאות כליבון חמור המכשיר את התנור לפסח הוא רק אם הוא מגיע לפחות ל-450 מעלות. התנורים שנבדקו ואושרו על ידינו הם כאלה שמצליחים להגיע, ולו לדקות ספורות, עד לחום של 470-480 מעלות, וזאת לרווחא דמילתא ועל מנת לצאת מכל צל של ספק.

מיכשור מיוחד לבדיקת גובה הטמפרטורה שבפנים תנור פירוליטי

מלבד הבעיה האמורה, ישנן בעיות נוספות שיש לתת עליהן את הדעת בנוגע להכשרת תנורי פירוליטי; כמו, הפינות שבצדדי הדלת אשר מסגרת הגומי הנמצאת שם מבודדת את החום ואינה מאפשרת לאותם מקומות להגיע לדרגת חום של ליבון חמור; וכמו כן יש בעיה כיצד להכשיר את הדלת עצמה.

גם ביחס לתבניות ולמסילות חובה לשים לב, כי לפי הוראות היצרנים צריך להוציאן ולפרקן קודם הניקוי העצמי הממושך כדי שלא ייהרסו בחימום הגבוה, ואם כן אלה אינם עוברים את תהליך הליבון ולא ניתן להשתמש בהן בפסח כמות שהן. לכן מי שרוצה לקחת על עצמו סיכון, עליו להשאיר אותן בתנור בעת ההכשרה, ומי שחושש עליו להשתמש בפסח בתבניות ומסילות חדשות מיוחדות לפסח, או לכל הפחות להחליף את התבניות בחדשות, ואילו את המסילות ללבן על כל פנים ליבון קל בתכנית חימום קצרה ואחר כך לכסותן בנייר כסף לכל ימי הפסח.

לסיכום, אמנם לא בדקנו את כל דגמי התנורים הקיימים, ויתכן שישנם כאלה שניתן להכשירם כיאות. אך מניסיוננו הרב, איננו יכולים לאשר שום תנור שלא נבדק על ידינו ועומד בכל דרישותינו ההלכתיות.

הרחבה נוספת על כל האמור ניתן למצוא בעלון 'אספקלריה' של חודש ניסן אשתקד.

רשימת תנורי הפירוליטי שאושרו על ידינו מופיעה באתר המכון, וכן ניתן לקבל מידע בעניין במזכירות המכון. נציין שאף בתנורים שבאישורינו יש להשתמש אך ורק בכפוף להוראות ולתנאים ההלכתיים המופיעים באישור ההלכתי.

בברכת פסח כשר ושמח

 

תוכן ספוילר

לרבני המכון שליט"א

אנו מעוניינים לקנות תנור אפיה חדש, ואין באפשרותנו לקנות גם תנור מיוחד לפסח, הן מבחינה תקציבית והן מחוסר מקום. רצינו לקנות תנור דו-תאי, להשתמש בכל ימות השנה רק בתא אחד, ולשמור את התא השני נקי לפסח.

האם אכן ניתן לעשות כן לכתחילה בצורה מהודרת?

חדוה ל.

מודיעין עילית

 

תשובת רבני המכון:

שלום וברכה

אם אכן אין באפשרותכם לרכוש תנור מיוחד לפסח, יכולים אתם לנהוג כפי ההצעה שהעלית, בתנאי שתקפידו על התנאים הבאים, כך שהשימוש בתא השני לפסח יהיה לכתחילה ללא כל חשש.

 1. לבחור מתוך הרשימה העדכנית הגדולה של תנורי אפייה דו-תאיים, המאושרים על ידינו, את אחד הדגמים של התנורים המאושרים לשימוש בו זמנית בתא אחד לבשרי ובתא השני לחלבי, ולרכוש דווקא את אחד מהדגמים הללו.
 2. לבחור את התא הרצוי לכם לשימוש בכל ימות השנה, ולייחד אותו לחלבי בלבד או לבשרי בלבד, או רק לפרווה, כפי רצונכם. (לגבי שימוש בפרווה בתא המיוחד לחלבי בלבד או לבשרי בלבד, יש לנהוג בהתאם להוראות המופיעות באישור ההלכתי הספציפי לאותו הדגם).
 3. את דלתות התא השני, אותו אתם רוצים לייעד לשימוש בפסח, עליכם להדביק בקצותיו בנייר דבק חזק, באופן שלא יפתח כלל במשך כל ימות השנה.
 4. לתוספת הידור, ולרווחא דמילתא, משום חומרא דפסח, לקראת חג הפסח עליכם לנקות היטב, בחומרים מסירי שומנים מיוחדים לניקוי תנורים, את התא שבו השתמשתם בכל ימות השנה, ולהסיר ממנו עד כמה שניתן את כל השיירים בעין כולל השומנים הדבוקים בו.

 

 1. לאחר מכן, מן הראוי לחמם את התא המיוחד לפסח במידת החום המקסימלית למשך כחצי שעה.

אם תתנהגו לפי כל ההוראות האמורות, תוכלו להשתמש בתא המיוחד לפסח בצורה מהודרת ללא כל חשש ופקפוק.

תוכן ספוילר

לרבנים שלום

אין באפשרותנו לרכוש תנור אפייה מיוחד לפסח. רצינו לברר אם יש דרך להכשיר את התנור של כל השנה ולהשתמש בו בפסח.

משה ו.

תל-אביב

 

תשובת רבני המכון:

שלום וברכה

הכשרת תנור אפייה לפסח כרוכה בכמה וכמה שאלות הלכתיות, ולכן הרצוי והמומלץ הוא להשתמש בתנור מיוחד לפסח.

אך במקרה בו אין לכם את האפשרות לכך, ניתן להכשיר את התנור ולהשתמש בו בפסח בדרכים הבאות, כשיש לשים לב היטב לכל ההוראות, ולהבין מתוכן מה היא חובה גמורה ומה היא לתוספת הידור שראוי לעשות כן.

 • לנקות תחילה את התנור היטב בקפדנות וביסודיות רבה באמצעות חומרי ניקוי לתנורים מסירי שומנים, על-מנת להסיר מהם כל שיירי אוכל בעין ושומנים דבוקים. יש להקפיד לנקות עד כמה שניתן את כל פינות התנור, כולל מקומות החיבור של הדלתות לתאי התנור.
 • כעבור 24 שעות מעת השימוש האחרון בתנור, יש לחמם את כל אחד מתאי התנור ברמת הטמפרטורה המקסימלית למשך כ-30 דקות. בתא שקיים בו גם גוף חימום גלוי לגריל, יש להפעיל גם אותו במהלך ההכשרה.
 • תבניות התנור עצמן צריכות הכשרה של ליבון חמור בברנר. אך מאחר שקשה לבצע זאת בשלמות, מן הראוי להשתמש בפסח בתבניות חדשות מיוחדות לפסח או בתבניות חד-פעמיות.
 • לגבי הרשתות עליהן מונחות התבניות, ניתן להקל להכשירן בתוך תאי התנור, באופן האמור לעיל בסעיף ב', לאחר ניקוי יסודי. ואם ניתן, ראוי לכסות אותן בפסח בנייר אלומיניום.
 • את דלת התא יש לכסות מבפנים בנייר אלומיניום, בעובי מקסימלי שיאפשר את סגירת הדלת, ולקפל אותו על צידי הדלת.
 • אם משתמשים בפסח בתבניות חדשות המונחות על המסילות שבדפנות התנור, ראוי לכסות את המסילות בנייר אלומיניום.
 • בשעת האפייה בפסח, ראוי מאוד לכסות את התבניות בהן אופים או מבשלים בנייר אלומיניום.

בברכת פסח כשר ושמח

 

 

תוכן ספוילר

שלום,

רכשתי מיחם חשמלי עם אישור מטעם מכונכם שהוא אינו טעון טבילה. האם האישור פוטר גם מהצורך להגעיל את המיחם לאלו הנוהגים להגעיל כלי מתכת חדשים מחשש מריחת דברים אסורים?

יאיר ר.

פתח תקווה

תשובת רבני המכון:

שלום וברכה,

אכן כפי שדייקת לראות, אישורינו מתייחס אך ורק לעניין הטבילה ולא לעניין ההגעלה. בשביל להגעיל את הכלי לחומרא לפני השימוש הראשון, יש למלא את המיחם במים עד קרוב לשפתו העליונה ולהביא לרתיחה, ואז לשפוך את המים בזהירות רבה כדי לא להיכוות ח"ו.

דומנו, שגם בהוראות היצרן ישנה הוראה דומה לזו (מסיבות שלהם) לפני השימוש הראשון.

בברכה מרובה

תוכן ספוילר

שלום רב לכם

רעייתי תחי' אינה רגועה ומודאגת מאוד ממשבר ה'קורונה' וחוששת מאוד כי לא ירחק היום שגם אספקת המזון הסדירה תיעצר. כל מאמצי להרגיע אותה עולים בתוהו, והיא מתעקשת לאגור כמות עצומה של מוצרי מזון בסיסיים, ובתוכם כמובן כמות גדולה של מוצרי חמץ, שתספיק לתקופה ממושכת למשפחתנו ברוכת הילדים.

 

מאחר שעד היום נהגתי, כמו רבים וטובים, שלא למכור לגוי בפסח מוצרי חמץ בעין, ורציתי לדעת האם אני יכול במצב הנוכחי לאפשר לרעייתי להמשיך לאגור מוצרי חמץ על-דעת שאאלץ בערב-פסח למוכרם במכירת חמץ?

תודה רבה על עזרתכם הגדולה לציבור

 

יצחק דוד מ.

חיפה

 

 

תשובת רבני המכון:

שלום וברכה

אכן, כדבריך, נהגו רבים וטובים שלא לסמוך על מכירת חמץ לגוי בחמץ בעין. אך מצד שני היו רבים וטובים שסמכו וסומכים על כך, וכבר האריך בזה ה'שדי-חמד' (מערכת חו"מ סי' ט אות ו).

בימים כתיקונם, בוודאי היה עליך להמשיך במנהג שנהגת עד כה להחמיר שלא למכור לגוי חמץ בעין. אך בצוק העיתים, במצב הנוכחי, כאשר מתוך הדברים אנו מבינים את המצוקה והלחץ של רעייתך ושלך, יש לך על מי לסמוך במכירת חמץ בעין, הן לגבי השארת החמץ בפסח ואי ביעורו בערב-פסח והן לגבי השימוש בו לאחר הפסח, ובפרט כאשר לפי דבריך נראה כי יהיה מדובר בכמות גדולה שדינה כ'הפסד מרובה'.

יחד עם זאת, מן הראוי שתקפיד ככל האפשר על הדברים הבאים:

א. למכור את החמץ באמצעות רב, רבנות, בית-דין, או מערכת כשרות, שידועים כי הם משתדלים להדר עד כמה שניתן במכירת החמץ, הן בנוסח שטר המכירה, הן בדרכי הקניינים והן באמצעים ההופכים את המכירה לברת תוקף חוקי ומשפטי.

ב. יש רבנים המהדרים במכירת חמץ בעין, לאפשר לכל המוכרים לרכז יחד את כל כמויות החמץ שלהם בחדר מסויים וכדו, שהמפתח שלו נמסר בפועל לידי הנכרי, ויש בכך מעלה עצומה והידור רב בחלות המכירה.

 

אזהרה למכירת חמץ לפני 80 שנה עקב אגירת כמויות חמץ – כאז כן היום …

 

 

ג. לחילופין, יש הנוהגים לתת את החמץ שבעין ברשותם מערב-פסח במתנה גמורה לבעל המכולת/צרכניה/סופרמרקט השכונתיים וכדו', אשר הם מוכרים בלאו-הכי את חמצם לגוי, בהסתמך על היתר 'הפסד מרובה' (דבר שגם רבים וטובים סומכים עליו במכירת משקאות חריפים, כמו וויסקי, שהם כחמץ גמור), ולאחר הפסח חוזרים ומקבלים זאת מהם במתנה.

למרות שיש לדון בזה, בשל שינוי הנסיבות, ראוי שתערוך גם התרת נדרים בפני שלושה על שינוי ממנהגך שלא למכור חמץ בעין.

 

בברכת פסח כשר ושמח

 '