מכונות גילוח

כב' הרבנים של המכון הטכנולוגי להלכה

שלום וברכה!

רציתי לשאול:

האם מכונת גילוח One Blade יש לה גדר של מכונת גילוח או יש לה גדר של מכונת תספורת (שהרי כידוע השימוש במכונת תספורת יותר קל (? והאם ניתן להשתמש בה?

רבים מבני ישיבתנו מתחבטים מאד בשאלה זו.

נודה לכם על תשובתכם ועל כל פועליכם לזיכוי הרבים.

ברוך צבי נ.

מודיעין עילית

תשובת רבני המכון:

שלום וברכה

 

ראשית, עלינו להעמיד דברים על דיוקם, כי לא נזכר בשום מקום בשו"ע ובכל דברי הפוסקים שום חילוק בין מכונת גילוח למכונת תספורת, ולא מצאנו שום מקור לכך שדווקא מכונה הנקראת 'מכונת תספורת' מותרת ולעומת זאת אם היא מכונה בשם 'מכונת גילוח' היא אסורה. החילוק היחיד הקיים בנוגע לכללי גילוח הזקן הוא אך ורק בנוגע לתוצאת הגילוח, ולשיעור השיער שנותר לאחר הגילוח. ולכן כל צורת הצגת השאלה איננה נכונה כלל וקצת מעוררת גיחוך.

אמת הדבר, כי כל מכונות הגילוח שהיו קיימות עד כה, לא עמדו לדעתנו בשיעור הנדרש בגלל עובי הרשת, ובהחלט אפשר בנקל רב להיכשל בהם בלאוין דאורייתא, בעוד שבמכונות תספורת או טרימרים בד"כ אין חשש זה.

יצויין, כי אנו במכון המדעי טכנולוגי להלכה היינו הראשונים לעמוד על המשמר ולהתריע על החששות הגדולים, הגובלים באיסורי תורה ממש, הקיימים בשימוש בכל מכונות הגילוח. כבר לפני כיובל שנים, בעוד שנושא זה היה עדיין פרוץ מאד, ורבים וטובים הקילו לעצמם להתגלח במכונות גילוח שונות, כאשר שיש שנתלו באילנות גדולים וסמכו, בצדק או שלא בצדק, על כל מיני שמועות בע"פ שנמסרו משמם של כמה מגדולי הפוסקים, החלו במכון בבדיקות מעשיות יסודיות על נכרים בני לאומים שונים, כדי ללמוד על רמת הגילוח של תער לעומת רמת הגילוח של מכונות שונות וההבדלים ביניהן אם הם קיימים כלל. במשך עשרות השנים שחלפו מאז, רכשו רבני המכון מיומנות רבה ומקצועית בביצוע הבדיקות והניסיונות המקיפים לאורך השנים על כל מיני וסוגי מכונות גילוח שונות.

באותן שנים טבע ראש המכון הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל את מטבע הלשון המחודדת, כי גילוח 'חלק' מעשית ו'חלק' הלכתית אינם הולכים יחד, שכן ככל שהגילוח אכן יוצא יותר 'חלק' מבחינה מעשית הרי שלעומת זאת אינו 'חלק' (ולמטה מכך) מבחינה הלכתית, וכן להיפך, גילוח 'חלק' מבחינה הלכתית הוא בהכרח גילוח שאינו 'חלק' כל כך מבחינה מעשית.

את עמדתו ההלכתית ודרישותיו המחמירות פירסם בכמה וכמה תשובות הלכתיות, שנערכו בסופו של דבר לתשובה אחת, המופיעה בספרו שו"ת 'מעשה חושב' (חלק ט, סימן יב).

כידוע, עמוד ההוראה מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ראה בו בהגרל"י הלפרין זצ"ל את בר הסמכא המובהק בנושאי מכונות גילוח והיה מפנה אליו את כל שואליו המרובים בנושאים אלו, כפי שיודעים להעיד על כך המוני בחורי ישיבות של אותם הימים והוריהם. בין היתר היה מרן הגריש"א חוזר גם על ההגדרה ששמע באחת ההזדמנויות מפיו של הגרל"י כי כל מכונות הגילוח הקיימות בשוק, ללא יוצא מן הכלל, משולות ל'בין-השמשות' של כניסת השבת, אשר כולו בספק דאורייתא לעניין איסור עשיית מלאכה, אלא שבתחילתו הספק קטן יותר, וככל שהשעה מתאחרת הולך הספק וגדל, כך גם לגבי מכונות הגילוח, שכולן בספק איסורי תורה, למרות שיש מביניהן שהן בספק קטן יותר, דוגמת תחילת 'בין-השמשות', ויש שהן בספק גדול יותר, כדוגמת המשך 'בין-השמשות' או סמוך לסופו.

במשך כל השנים חתרנו למצוא או להביא לייצור מכונת גילוח עם רשת עבה יותר מהמקובל, אשר תענה על כל הדרישות ההלכתיות. לצורך כך בדקנו אין ספור מכונות, ניסינו לשכנע חברות מובילות בעולם לנסות לייצר מכונות שכאלו. אך כל הניסיונות על בתוהו, מסיבות כאלה ואחרות, כך שבמשך כל השנים היינו הגוף ההלכתי המחמיר ביותר, כשקבענו בנחרצות כי כל מכונות הגילוח הקיימות בשוק אסורות לשימוש, ולא היינו מאשרים אלא מכונות תספורת או טרימרים.

בשנה-שנתיים האחרונות התוודענו למכונת הגילוח מסוג onblade , שהרשת שלה עבה מהרגיל, ובדקנו הדק היטב את המכונה מדגם 2520 , במשך חודשים ארוכים,  בכמה מדינות בעולם, על כל מיני סוגי גויים מכמה אומות ומכמה סוגי שיער, והיא עמדה בכל הדרישות ההלכתיות המחמירות שלנו, כך שכיום אנו מאשרים אותה לשימוש. 

יצויין, כי בפועל רק הדגם הנ"ל נבדק על-ידינו ואותו אנו מאשרים לעת-עתה. אלא שלמעשה אומרים שגם שאר הדגמים יש להם את אותן מעלות, ובהחלט יתכן שכך הוא.

עוד עלינו לציין ולהדגיש, כי מכונה זו נבדקה על-ידינו מיוזמתנו, למטרת זיכוי הרבים והצלתם מלהיכשל באיסורי תורה, ולא לפי דרישת היצרנים או המשווקים, ואינה עומדת תחת פיקוחנו ואישורנו ההלכתי, כך שכל האמור נכון ותקף לשעה זו, ללא שום אחריות שלא יעשו בה שינויים בעתיד.

לסיכום,  אין שום משמעות ל'חקירה' אם היא נחשבת כמכונת גילוח או כמכונת תספורת, אלא רק לתוצאת הגילוח ותו לא, ומבחינת הגדרה זו המכונה עליה שאלת אכן מותרת לשימוש ללא חשש.

 

 

 

תוכן ספוילר

שלום לכם הרבנים

כבר עשרות שנים שאני מגלח את זקני במכונת גילוח. בשנה האחרונה, כנראה עקב גילי המתקדם, נגרמים לי בכל פעם פציעות ושטפי דם מתחת לגרון, בצוואר ובחלקו העליון של החזה, כתוצאה מהגילוח במכונה. גם לאחר שהחלפתי למכונת גילוח אחרת נמשכת תופעה זו.

בדקתי היטב את המקום הרגיש והוא מתחיל כשתי אצבעות מתחת לגרגרת.

שאלתי היא: האם מותר לי להתגלח משם ולמטה בתער?

עמרם פ.

נתיבות

 

תשובת רבני המכון:

מבלי להתייחס כרגע לעצם הגילוח במכונת גילוח, הראשונה או השניה, שלא כתבת לנו כלום על טיבן, ומסופקנו מאד אם הן עצמן מותרות לגילוח הזקן בהן, הרי שנתייחס בתשובתנו אך ורק למה ששאלת.

השאלה עצמה היא שאלה רגישה מאד, תרתי משמע, שכן מדובר במקומות גבוליים, שהם לכמה דעות על שפת איסורי דאורייתא, ובכל סטיה ותזוזה קלה לכאן ולכאן עלול אתה להיכשל חלילה באיסורים דאורייתא.

וכבר דנו הראשונים והפוסקים במקומה המדויק של פאת הזקן האסורה מן התורה בגילוח בתער, ועי' בזה בשולחן ערוך יו"ד סי' קפ"א סי"א: "פאות הזקן הם ה', ורבו בהם הדיעות, לפיכך ירא-שמים יצא את כולם, ולא יעביר תער על כל זקנו כלל (ואפילו תחת הגרון)", ובמה שכתבו שם הט"ז (סק"ד) והש"ך (סק"ז).

אמנם בהתחשב במצבך הרגיש, הרי שאם הינך בטוח במאת האחוזים, ללא כל ספק, כי אכן מדובר במקום שהוא כשתי אצבעות מתחת לגרגרת, ניתן להתיר לגלח שם בתער, בתנאי שקודם הגילוח בתער תכסה את המקום שמתחת לגרון בבגד או בצעיף כל שהוא, או שתדביק שם רצועת פלסטר רחבה וכדו', עד לרוחב שתי אצבעות מתחת לגרגרת, על-מנת שחלילה לא תהיה שום אפשרות לסטות כלפי מעלה.

בברכה מרובה