חנוכה

 

חנוכה

נרות חנוכה בטיסה

 

שאלה:

לרבנים הנכבדים שלום רב

אני עומד לטוס בעז"ה בליל נר שלישי של חנוכה הבעל"ט מדרום אמריקה חזרה לישראל. המטוס ימריא בשעות אחר-הצהרים של יום שלישי בשבוע קודם שקיעת-החמה וינחת בישראל בשעות הבוקר של יום רביעי, כך שכל הלילה מתחילתו ועד סופו אהיה בטיסה.

ברצוני לשאול ולברר כמה שאלות בנוגע לכך:

  1. מה עלי לעשות בנוגע להדלקת נרות חנוכה באותו לילה? האם אני חייב בהדלקה? וכיצד אוכל להדליק? בוודאי ידוע לכם כי במטוס אסור להדליק כל אש שהיא.
  2. שמעתי שיש פנסים/נרות חשמליים מיוחדים להדלקת נרות שבת בבתי חולים או נרות חנוכה במטוסים וכדו' – האם אפשר להשתמש בהם להדלקת נרות חנוכה במטוס? והאם יש לברך עליהם?
  3. למדנו כי מי שאינו מדליק נרות חנוכה ורואה נרות שהדליקו אחרים מברך עליהם 'ברכת הרואה', שהיא ברכת 'שעשה נסים לאבותינו'. יש לי את האפשרות להתחבר במהלך הטיסה דרך אינטרנט לווייני להדלקת נרות של מישהו ממכריי – האם אוכל לברך על ראיה זו 'ברכת הרואה'?

בברכת חנוכה שמח לכולכם

אפרים מ.

מודיעין

 

 

 

 

 

 

 

תשובת רבני המכון:

 

שלום וברכה

באשר לשאלותיך:

  1. לא הצלחנו להבין מתוך השאלה אם אתה נשוי והאם רעייתך נשארה בביתכם בארץ. אם אכן כן, עליך לדעת כי אשתך יכולה וצריכה להדליק נר חנוכה בביתכם בברכה והיא פוטרת אותך גם אותך מן ההדלקה, כמו שמתבאר מדברי השו"ע (או"ח, סי' תרעז ס"א) והמ"ב (שם סק"ב). באופן זה, בנסיבות כמו שלך, אין שום צורך להחמיר שגם אתה תדליק בעצמך (עי' בדברי המחבר בשו"ע והרמ"א שם ס"ב, ובמ"ב שם סקי"ד וסקט"ו וסקט"ז), והנך רשאי לכתחילה לסמוך על הדלקתה.

לכתחילה ראוי לברר מראש את הפרשי השעות שבין המקומות עליהן אתה אמור לעבור בטיסתך לבין השעה בארץ ישראל, ולהורות לה לאחר עד כמה שניתן את הדלקת הנרות (עי' בשו"ע שם סי' תרעב ס"ב ובבאה"ט שם סק"ד ובמ"ב שם סקי"א) עד לזמן שגם אתה תעבור בטיסתך על פני מקומות שכבר שקעה שם החמה, או לפחות הזמן שם יהיה לאחר זמן פלג המנחה (עי' בשו"ע שם ס"א ובמ"ב שם סק"ב וסק"ג). וראה מה שכתבו בזה בשו"ת 'מנחת-יצחק' (ח"ז, סי' מו) והגרשז"א ב'מנחת-שלמה' (תנינא, סי' נח, אות ד).

  1. במידה ומכל סיבה שהיא האמור בסעיף הקודם אינו רלוונטי לגביך, וודאי עליך להדליק את הנרות החשמליים (או לפחות נר חשמלי אחד) אליהם ציינת, שהם נרות עם חוט להט מתאדם, וכפי שהורו הרבה מגדולי הפוסקים בדורות האחרונים, ובראשם הגאון בעל ה'בית-יצחק' (יו"ד ח"ב, סי' לא).

אמנם אין לברך על הדלקה זו, מכמה סיבות: א] עצם הדבר אם אתה אכן חייב בהדלקה אינו פשוט כלל ועיקר, שכן חובת ההדלקה קשורה לבית ('נר איש וביתו'), ומי שאין לו בית או שאינו נמצא בו, תכן בהחלט שהוא פטור מן ההדלקה. אמנם עיין בשו"ת מהרש"ם (ח"ד, סי' קמו) ובערוה"ש (או"ח, סי תרעז ס"ה) שדעתם נוטה שהנוסע כל הלילה ברכבת ואין מדליקים עליו בביתו חייב להדליק שם. ב] נרות חשמליים עם חוט להט יכולות להיחשב כאש לדעת הרמב"ם (פי"ב מהל' שבת ה"א) הסובר שהעושה 'גחלת של מתכת' בשבת, דהיינו שהוא מחמם מתכת עד שתתלהט ותתאדם, חייב משום מבעיר, אך אין זה מוסכם לגמרי לכל הדעות. ג] גם אם ננקוט כדעת הרמב"ם שחייבים על זה בשבת משום 'מבעיר', עדיין אין זה ברור כלל שזה נחשב כאש גמורה גם לגבי הדלקת נרות חנוכה. כי יתכן שלנרות חנוכה יש צורך בשמן (או כל חומר בעירה אחר) ופתילה השואבת ויונקת ממנו, וכן בשלהבת שבראש הפתילה, ואילו בנרות החשמליים אין שמן ופתילה, וגם האש החשמלית יתכן שאין דינה כשלהבת. וראה בזה בס' 'החשמל-בהלכה' (הוצ' המכון, ח"א פ"ג)

  1. באשר ל'ברכת הרואה' ששאלת עליה, הנה בטרם נתייחס לשאלתך הספציפית, יש להדגיש, כי אם מדליקים עליך בביתך, כאמור לעיל בסעיף 1, אינך צריך ואינך רשאי לברך 'ברכת הרואה', כמו שנפסק בשו"ע (שם, סי' תרעו ס"ג), וכפי שהכריע למעשה המ"ב (שם סק"ו) במחלוקת הפוסקים בזה. גם אם תדליק בנרות החשמליים כאמור לעיל בסעיף 2, נראה ששוב אינך יכול לברך 'ברכת הרואה', כי יתכן שכבר יצאת ידי חובתך. (ואף שהורינו לך להדליק בלא ברכה, נראה כי מאחר שיתכן שקיימת מצות הדלקת נר חנוכה ויצאת ידי-חובה הרי מספק אינך יכול לברך 'ברכת הרואה', למרות שבפועל לא ברכת, והדבר דומה לכאורה למי שמדליקים עליו בתוך ביתו והוא יוצא ידי-חובה ללא שמיעת הברכות, שההכרעה למעשה היא שספק ברכות להקל, ואינו מברך 'ברכת הרואה' כנ"ל. (ועדין יל"ע בזה ממש"כ בשו"ת הגרע"א, מהדו"ת, סי' יג, והו"ד במ"ב שם סק"ד ובשעה"צ סק"ח, וע"ע בזה בפמ"ג שם, במשב"ז סק"ב וסק"ד).

ומעתה, בנוגע לשאלה על 'ברכת הרואה' על ראיית נרות חנוכה דרך האינטרנט, פשוט הדבר כי גם מי שחייב ב'ברכת הרואה' אינו יכול לברך על ראיה כעין זו, שאינה נחשבת כלל כראיית הנרות, שהרי אינו רואה כלל את הנרות עצמם. וכבר דנו כמה מן המחברים אם ניתן לברך 'ברכת הרואה' על ראיית שלהבת האור מרחוק או שיש צורך לראות מקרוב גם את כל הנר והפתילה. אך ברור שגם אם די בראיית השלהבת, וכן די בראייתה דרך חלון או עששית, הרי כל זאת הוא רק כשעל כל פנים הוא רואה את שלהבת הנר עצמה. אבל הרואה את השלהבת בהשתקפות במראה, וודאי אינו יכול לברך על ראיה זו. וכל שכן בנוגע לשאלתך, שאין כאן אלא אך ורק השתקפות דרך תקשורת לוויינית ותו לא.

למעשה, ראש המכון הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל כבר התייחס לשאלה מעין זו של 'ברכת הרואה' על ראיית הדלקת נרות חנוכה בשידור וידיאו חי או דרך האינטרנט בתשובה הלכתית שכתב לפני כחמש עשרה שנה ועדיין לא פורסמה בדפוס (כמו עוד מאות רבות של תשובות הלכתיות מפרי עטו שעדיין לא ראו אור), וכדרכו בקודש הוא מנסה למצוא ראיות והוכחות לכך מסוגיות הש"ס וגדולי הפוסקים, אך מסקנתו היא כנ"ל, שאין ראייה זו נחשבת לראיה, ודינה לכל הפחות כראיה דרך מראה ושבוודאי אין לברך עליה 'ברכת הרואה'.

 

בברכת בואכם לשלום וחנוכה שמח